1.    Beheer van de website

 Naica Schoonbaert, handeldrijvende onder de naam “SIA – SterkInAdministratie”, met maatschappelijke zetel te Berthoutstraat 84, 2531 Vremde, met ondernemingsnummer 0781.340.146, hierna: “SIA”, eerbiedigt het privéleven van de Users van haar website en software.

Voor het aanbieden en verstrekken van haar diensten en/of producten heeft SIA de website https://www.sterkinadministratie.be/ ontwikkeld

Wij zijn ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van klanten van essentieel belang is. Zowel het inzamelen van persoonlijke gegevens op de website en applicatie, als de verwerking die dat SIA van die gegevens maakt, stemmen overeen met de bepalingen van de Belgische wet van 8 december 1992 alsook met de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016. De persoonlijke informatie in verband met de bezoekers van de website is vertrouwelijk. Die informatie wordt door SIA verwerkt voor zover het nodig is om te beantwoorden aan de behoeften van de betrokken Users en ze wordt alleen maar gebruikt voor de doeleinden die worden vermeld in onderhavige paragrafen.

De voorliggende privacy verklaring beschrijft de beschrijft de diverse maatregelen die worden genomen om uw persoonlijke levenssfeer te beschermen tijdens het gebruik van onze websites, diensten en producten, en welke de rechten zijn waarover u dienaangaande beschikt als gebruiker en/of klant.

U wordt dus vriendelijk uitgenodigd deze privacy verklaring aandachtig te lezen en kennis te nemen van de inhoud. Mogelijke toekomstige aanpassingen zijn niet uit te sluiten.  Wij vragen u dan ook om geregeld deze privacyverklaring te lezen om op de hoogte te blijven van deze eventuele aanpassingen.

2.    Identificatie

 SIA is verantwoordelijk voor de verwerking van de ingezamelde gegevens. SIA gaat niet over tot het bewaren en opvragen van gevoelige gegevens.

3.    Goedkeuring

 Door gebruik te maken van onze website(s) en/of diensten aangeboden door onszelf dan wel onze Partners aanvaardt U dat bepaalde persoonsgegevens automatisch worden verzameld en verwerkt in overeenstemming met de hierna beschreven doeleinden.

4.    Verwerking van persoonsgegevens

 Wij verzamelen bepaalde persoonsgegevens voor het gebruik van de website van SIA (https://www.sterkinadministratie.be/) en voor de aanbieding van bepaalde diensten en producten. Dit is onder andere het geval wanneer U de website bezoekt, zich aanmeldt op  de website, u zich abonneert op onze nieuwsbrief, u overgaat tot aankoop van onze producten en/of diensten. Daarnaast herkent onze webserver automatisch uw IP-adres en/of uw domeinnaam telkens U onze website bezoekt.

De persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op klantenbeheer en de verdere afwikkeling van de door U bestelde diensten. Tevens worden deze gegevens verwerkt met het oog op het constant verbeteren van onze dienstverlening, onze producten en onze website, alsmede deze aan te passen aan uw behoeften.

In dit opzicht behouden wij ons het recht voor om uw informatie te gebruiken voor markt- en tevredenheidsonderzoeken of voor de ontwikkeling van bijkomende producten en/of diensten, waarbij wij mogelijk beroep kunnen doen op onderaannemers.

Dankzij deze gegevens kunnen wij U bovendien via elektronische weg en/of via de post informatiebrochures en andere commerciële informatie opsturen over nieuwe diensten/producten, promoties, voordelen en dergelijke meer.

Indien U geen publiciteit van ons wenst te ontvangen, gelieve hiervoor een e-mail te sturen naar info@sterkinadministratie.be.

5.       Welke zijn de rechtsgronden voor de verwerking

 De gegevens worden verwerkt op basis van de volgende 2 rechtsgronden:

  • Uw toestemming, voor wat betreft het bezoek aan de website;
  • Uw contractuele relatie, van zodra u onze diensten aankoopt;

Indien U zich zou verzetten tegen de verwerking van de informatie, is het van onze zijde onmogelijk om de overeenkomst uit te voeren en zullen wij deze diensten niet verder kunnen strekken.

6.    Overdracht van persoonsgegevens

 Om bepaalde diensten te kunnen leveren houden wij ons het recht voor uw persoonsgegevens mede te delen aan onze partners.

Uw gegevens zullen niet doorgegeven worden aan organisaties en landen die zich buiten de Europese Unie bevinden.

Bovendien, en voor zover U zich voorafgaand en uitdrukkelijk heeft akkoord verklaard, kunnen wij uw persoonsgegevens meedelen aan leveranciers die contractueel aan ons zijn gebonden en die diensten of producten aanbieden die u mogelijks kunnen interesseren.

U kan ten allen tijde deze toestemming intrekken door middel van een schriftelijk of elektronisch verzoek met een bewijs van uw identiteit aan ons te richten via het emailadres info@sterkinadministratie.be.

7.    Hoe lang worden uw gegevens bewaard en verwerkt

 Uw gegevens worden opgeslagen voor een periode van 5 jaar. Deze termijn is ingegeven door een wettelijke bepaling, en is conform de wettelijke bepalingen van toepassing op de contractuele relaties.

8.    Veiligheid en vertrouwelijkheid

 Wij verbinden ons ertoe de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te behouden en hebben veiligheidsmaatregelen genomen om elk eventueel verlies, misbruik of elke vervalsing van persoonsgegevens te voorkomen.

9.    Wie is de verwerkingsverantwoordelijke

 Uw gegevens worden verwerkt door Schoonbaert Naica met adres Berthoutstraat 84, 2531 Vremde. U kan ons contacteren op volgend e-mail adres info@sterkinadministratie.be.

10. Uw rechten van toegang, recht tot wijziging, verwijdering, gegevensoverdracht en uw recht van bezwaar

 Conform de algemene verordening gegevensbescherming, beschikt U over een toegangsrecht, een recht tot wijziging en verwijdering van gegevens die op U betrekking hebben. Ook beschikt U over een recht om U te verzetten tegen de verwerking binnen de beperkingen van de wetgeving. U heeft eveneens het recht om, op uw verzoek, uw  gegevens over te dragen aan een derde.

U kunt deze rechten uitoefenen door:

U heeft de mogelijkheid om de toesturing van informatie brieven en andere commerciële informatie te weigeren door te klikken op de link “uitschrijven”. Deze link bevindt zich onderaan van elke toezending via e-mail.

Wanneer U het recht uitoefent om U te verzetten tegen de verzending van direct marketing, geldt dit recht slechts voor het opgegeven e-mail adres. In het geval U commerciële boodschappen ontvangt op meerder e-mail adressen, zal U zich evenveel keer moeten uitschrijven. Als u zich wenst uit te schrijven per brief, moet U in deze brief een duidelijke opgave doen van alle e-mail adressen die U wenst te deactiveren.

11. Cookies

 Het surfen op onze website kan de installatie van cookies op uw computer tot gevolg hebben. Cookies vereenvoudigen het bezoek alsook verbeteren zij de communicatie met de website.

U kan de installatie van deze cookies op uw computer weigeren, maar zulke weigering kan de toegang tot bepaalde diensten van de website in de weg staan.

Zoals vermeld in ons cookiebeleid via https://www.sterkinadministratie.be/cookiebeleid kan u de toestemming die u aan ons verleend heeft om niet-functionele cookies te plaatsen steeds intrekken door op de knop bovenaan de cookieverklaring te klikken.

De intrekking van uw toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerkingen die reeds gebeurden op basis van uw toestemming vóór de intrekking ervan.

Meer details over Cookies vindt u hieronder:

Wat moet ik begrijpen onder Cookies?

 Cookies zijn tekstbestanden van een klein formaat die opgeslagen worden op de computer van de gebruiker bij het bezoek aan een website.

We maken een onderscheid tussen permanente en tijdelijke cookies enerzijds en tussen directe en indirecte cookies anderzijds.

Cookies zijn permanent wanneer zij daadwerkelijke op de computer van de gebruiker blijven staan en dit ook nadat deze zijn internetbrowser heeft gesloten.

De tijdelijke cookies verdwijnen wel van zodra de browser door de gebruiker wordt gesloten.

Directe cookies worden door de website zelf verzonden; indirecte cookies zijn dan weer afkomstig van derden.

Sommige van deze cookies onthouden bepaalde functionele voorkeuren zoals de taalkeuze van de gebruiker. Andere cookies moeten een analyse van informatie toelaten zoals het aantal bezoeken op een website. Nog andere cookies kunnen gebruikt worden voor reclame en marketing doeleinden.

U gelieve hier rekening mee te houden.

Uw toestemming omtrent cookies

 Zoals vermeld in ons cookiebeleid https://www.sterkinadministratie.be/cookiebeleid kan u de toestemming die u aan ons verleend heeft om niet-functionele cookies te plaatsen steeds intrekken door op de knop bovenaan de cookieverklaring te klikken.

De intrekking van uw toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerkingen die reeds gebeurden op basis van uw toestemming vóór de intrekking ervan.

Welke cookies gebruikt SIA en waarom?

 SIA maakt zowel gebruik van cookies voor functionele als voor analytische doeleinden.

Het is de bedoeling dat deze cookies dienen om de gebruikerservaring van de bezoekers van haar website(s) te verbeteren.

SIA verzamelt geen persoonsgegevens via cookies.

Functionele cookies

 De functionele cookies (permanent en direct) op de website van [vennootschap] registreren de door de bezoeker ingegeven voorkeuren (ingeven van naam) en herkennen de bezoeker wanneer deze de website opnieuw bezoekt. De functionele cookies hebben als voordeel dat de bezoeker zijn voorkeuren niet steeds opnieuw moet ingeven, zodat de website makkelijker te gebruiken is. U kan deze functionele cookies verwijderen via de instellingen van de browser. Onderaan vindt u hoe u dit kan doen.

Tracking Cookies

 Deze cookies houden bij welke pagina’s u bezoekt om zo een profiel op te bouwen van uw online gedrag. Dit profiel kan gekoppeld worden aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke.

Cookies verwijderen en uitschakelen

 De meeste internetbrowsers zijn zo ingesteld dat ze cookies automatisch accepteren. Via de browserinstellingen op uw computer kan u echter reeds geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies weigeren. De wijze waarop verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de help functie van uw browser of surf naar http://www.browserchecker.nl/cookies-verwijderen voor uitleg.

Op http://www.youronlinechoices.com/be-nl/ kan u aanduiden welke bedrijven wel en welke niet je surfgedrag mogen vastleggen.

Als u deze cookies verwijdert of weigert, kunt u misschien niet van alle mogelijkheden van de website van SIA gebruik maken.

Nog vragen?

 Meer details over Cookies en onze verklaring omtrent ons cookiebeleid vindt u hier https://www.sterkinadministratie.be/cookiebeleid

Indien u over Cookies nog vragen heeft kan u ons steeds contacteren via het emailadres info@sterkinadministratie.be                 of                via                ons                 contactformulier (https://www.sterkinadministratie.be/contact/)

12. Data Protection Officer en Gegegevensbeschermingsautoriteit

 Voor elke aanvullende informatie of elke klacht met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt U zich wenden tot:

  • De Gegevensbeschermingsautoriteit,      Drukpersstraat      35,      1000      Brussel, privacycommission.be ;